2019-07 Lake Powell with Neal & Nikki Sorensen - Enloe Photo